Cài đặt certbot trên Cygwin

Bài viết hướng dẫn cài đặt certbot hỗ trợ tạo chứng chỉ SSL của dịch vụ miễn phí Let's Encrypt trên môi trường Cygwin.

Certbot là một phần mềm phức tạp và cần nhiều dependencies bao gồm các thư viện devel để compile với GCC và cả module Python nên việc cài đặt khuyến cáo nên sử dụng Package Manager của Platform OS bạn đang dùng.

Let’s Encrypt có hướng dẫn tương đối cụ thể cho nhiều platform tại đây, tuy nhiên lại thiếu một trong những môi trường tương đối phổ biến đó là Cygwin.

Hướng dẫn cài đặt certbot trên Cygwin

Cài đặt các gói cần thiết.

setup-x86_64.exe -q -P wget,curl,gcc,openssl,openssl-devel,libevent,libevent-devel,libffi-devel,libxslt-devel,python3,python3-devel,python3-openssl,python3-pip

Cài đặt certbot từ dòng lệnh của Cygwin với công cụ pip – một Package Manager cho các package hoặc module Python.

$ pip3 install certbot
$ certbot

Hoặc sử dụng phiên bản certbot-auto mới nhất.

$ pip3 install virtualenv
$ pip3 install gevent
$ wget https://dl.eff.org/certbot-auto -O ~/bin/certbot-auto
$ chmod +x ~/bin/certbot-auto
$ certbot-auto