Coding

Đây là nơi chia sẻ kinh nghiệm lập trình và những đoạn code snippet tôi phát triển để phục vụ cho việc “tự động hóa” công việc thường ngày của mình. Môi trường phát triển ưa thích của tôi là Hệ điều hành Debian Linux.

Thực thi dòng lệnh trên server và hiển thị realtime bằng PHP

Sử dụng Server-sent events (SSE) kết nối gửi dữ liệu từ server đến client

Khởi động lại (reboot) modem cáp quang FPT

Khởi động lại (reboot) modem cáp quang FPT

Cài đặt certbot trên Cygwin

Cài đặt certbot trên Cygwin

[Zalo API+PHP] Xử lý sự kiện Webhook và Callback

[Zalo API+PHP] Xử lý sự kiện Webhook và Callback

[Zalo API+PHP+JS] Tạo giao diện trung gian để gọi Zalo API từ trình duyệt

[Zalo API+PHP+JS] Tạo giao diện trung gian để gọi Zalo API từ trình duyệt

[Zalo API+PHP] Lấy access token để có quyền gọi Zalo API

[Zalo API+PHP] Lấy access token để có quyền gọi Zalo API

[Zalo API+PHP] Thiết kế Web Service để tương tác với Zalo

[Zalo API+PHP] Thiết kế Web Service để tương tác với Zalo

[Zalo API] Các loại Zalo API

[Zalo API] Các loại Zalo API

[Zalo API] Tạo và cấu hình ứng dụng

[Zalo API] Tạo và cấu hình ứng dụng

Thêm async và defer vào các script trên WordPress

Thêm async và defer vào các script trên WordPress

Cài đặt và sử dụng Facebook Pixel nâng cao

Cài đặt và sử dụng Facebook Pixel nâng cao

Quản lý tài khoản đăng nhập qua .htpasswd bằng PHP

Quản lý tài khoản đăng nhập qua .htpasswd bằng PHP

Mở rộng các hàm query cho SQLite với PDO

Mở rộng các hàm query cho SQLite với PDO

Xử lý các sự kiện của Contact Form 7

Xử lý các sự kiện của Contact Form 7

Cài đặt WordPress trên LAMP với chỉ một dòng lệnh

Cài đặt WordPress trên LAMP với chỉ một dòng lệnh