Linux

Các tham số hữu ích của trình duyệt Chromium

Các tham số hữu ích của trình duyệt Chromium

Khởi động lại (reboot) modem cáp quang FPT

Khởi động lại (reboot) modem cáp quang FPT

Cài đặt certbot trên Cygwin

Cài đặt certbot trên Cygwin

Cài đặt nhiều phiên bản PHP trên cùng một server Debian 9

Cài đặt nhiều phiên bản PHP trên cùng một server Debian 9

Cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Debian Linux

Cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Debian Linux

Khởi tạo hệ điều hành Debian Linux

Khởi tạo hệ điều hành Debian Linux

Cài đặt SSH server trên Debian Linux

Tự động cài đặt WordPress với wp-cli

Cài đặt suEXEC để gọi lệnh CGI dưới quyền một user trên Debian 9

Cài đặt hỗ trợ CGI trên Apache 2

Cài đặt hỗ trợ CGI trên Apache 2

Quản lý và lựa chọn phiên bản Java Development Kit (JDK)

Quản lý và lựa chọn phiên bản Java Development Kit (JDK)

Thiết lập GRUB ghi nhớ OS được dùng trước đó

Thiết lập GRUB ghi nhớ OS được dùng trước đó

Tải tất cả các phần mềm trên trang web của NirSoft

Tải tất cả các phần mềm trên trang web của NirSoft

Cài đặt Node.js từ mã nguồn trên Debian/Ubuntu

Cài đặt Node.js từ mã nguồn trên Debian/Ubuntu

Load máy ảo VirtualBox (headless) khi khởi động hệ thống

Load máy ảo VirtualBox (headless) khi khởi động hệ thống

Sửa lỗi sai permission khi tạo file trong Cygwin