Bảo mật trình duyệt Chromium với Ephemeral Mode

Ephemeral Mode trên trình duyệt nền tảng Chromium sẽ xóa toàn bộ Profile trên máy local mỗi khi đóng trình duyệt.

EPHEMERAL
adjective
UK  /ɪˈfem.ər.əl/ • US  /ɪˈfem.ɚ.əl/
Phù du, sớm chết, chóng tàn, sớm nở tối tàn.

Ephemeral Mode thường dùng cho những trình duyệt sử dụng nền tảng Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera v.v…) ở những nơi công cộng.

Thông thường khi người dùng đăng nhập vào Google Chrome bằng tài khoản của họ (GMail trên Chrome hoặc Outlook trên Edge) thì một profile sẽ được tạo ra và lưu trữ trên ổ đĩa.

Khi Ephemeral Mode trên trình duyệt Chromium được bật, profile trên ổ đĩa sẽ bị xóa khi tất cả các cửa sổ trình duyệt liên quan đến profile đó bị đóng – kèm theo đó là cache và cookie.

Khác với chế độ Guest, người dùng trong Ephemeral Mode vẫn có thể sử dụng đủ tính năng đồng bộ tài khoản của trình duyệt (như History, Bookmark, Password v.v…) miễn là còn mở ít nhất một cửa sổ có đăng nhập profile.

Để bật được Ephemeral Mode, bạn phải set được cờ ForceEphemeralProfiles trong Policies của trình duyệt. Ở mỗi hệ điều hành và trình duyệt thì cấu hình này lại một nơi khác nhau. Trên Windows thì nằm trong Registry, trên Linux thì nằm trong JSON.

Windows

Tạo đường dẫn như sau trong Registry.

Google Chrome: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Google\Chrome

Microsoft Edge: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Edge

Trong đó, tạo một key kiểu REG_DWORD tên là ForceEphemeralProfiles rồi thiết lập giá trị bằng 0x00000001.

Linux

Trên Linux thì chỉ có trình duyệt Google Chrome mà thôi.

Tìm hoặc tạo thư mục /etc/opt/chrome/policies/managed. Trong đó tạo hoặc sửa file managed_policies.json để thêm trường ForceEphemeralProfiles có giá trị true. Ví dụ nội dung như sau:

{
    "ForceEphemeralProfiles" : true
}

Nguồn: Google, Microsoft