Coding

Đây là nơi chia sẻ kinh nghiệm lập trình và những đoạn code snippet tôi phát triển để phục vụ cho việc “tự động hóa” công việc thường ngày của mình. Môi trường phát triển ưa thích của tôi là Hệ điều hành Debian Linux.

Vài kinh nghiệm với Puppeteer
Chia sẻ vài kinh nghiệm phát triển app Puppeteer