Sử dụng Facebook JavaScript SDK với async/await

Bài viết sau tạo một wrapper để sử dụng Facebook API theo phong cách JavaScript ES7 dùng async/await, giúp mã nguồn ứng dụng Facebook trở nên gọn gàng hơn.

Dưới đây là trái tim của chương trình 🙂 – class AsyncFB. Class này sẽ thay thế các API trong FB object của Facebook JavaScript SDK với phiên bản tương đương hỗ trợ Promise và async/await.

AsyncFB.js

'use strict';

class AsyncFB {
  // Singleton
  static getInstance() {
    if ( !AsyncFB.instance )
      AsyncFB.instance = new AsyncFB();
    return AsyncFB.instance.getScript();
  }

  // Load the Facebook JavaScript SDK
  getScript() {
    let inst = this;
    return new Promise((resolve) => {
      if (this.FB) {
        resolve(inst);
      } else {
        window.fbAsyncInit = function() {
          Object.assign(inst, {
            // Event Handling Methods
            Event: window.FB.Event,
            // App Events
            AppEvents: window.FB.AppEvents,
            // XFBML Methods
            XFBML: window.FB.XFBML,
            // Canvas Methods
            Canvas: window.FB.Canvas,
            // Facebook Object
            FB: window.FB
          });
          resolve(inst);
        };
        (function(d, s, id) {
          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
          if (d.getElementById(id)) return;
          js = d.createElement(s); js.id = id;
          js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
        }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
      }
    });
  }

  // Initialize and setup the SDK
  init(params) {
    return new Promise((resolve) => {
      console.log('FB.init(', params, ')');
      this.FB.init(params);
      resolve(this);
    });
  }

  // Make an API call to the Graph API
  api(...params) {
    return new Promise((resolve) => {
      const callback = (response) => {
        console.log('FB.api(', params,') = ', response);
        resolve(response);
      };
      params.push(callback);
      this.FB.api(...params);
    });
  }

  // Trigger different forms of Facebook created UI dialogs,
  // such as the Feed dialog, or the Requests dialog.
  ui(params) {
    return new Promise((resolve) => {
      this.FB.ui(params, (response) => {
        console.log('FB.ui(', params,') = ', response);
        resolve(response);
      });
    });
  }

  // Returns the Facebook Login status of a user.
  getLoginStatus() {
    return new Promise((resolve) => {
      this.FB.getLoginStatus((response) => {
        console.log('FB.getLoginStatus() = ', response);
        resolve(response);
      });
    });
  }

  // Prompts a user to login to your app using the Login dialog in a popup. 
  login(params = { scope: 'public_profile,email' }) {
    return new Promise((resolve) => {
      this.FB.login((response) => {
        console.log('FB.login(', params,') = ', response);
        resolve(response);
      }, params);
    });
  }

  // Logout the current user both from your site or app and from Facebook.com.
  logout() {
    return new Promise((resolve) => {
      this.FB.logout((response) => {
        console.log('FB.logout() = ', response);
        resolve(response);
      });
    });
  }

  // Return the authResponse object without the overhead of an asynchronous call
  getAuthResponse() {
    console.log('FB.getAuthResponse()');
    return this.FB.getAuthResponse();
  }
}

Cách sử dụng

Đoạn mã sau demo cách sử dụng class AsyncFB và Facebook API với async / await. Hãy thay thế {app-id} bằng App ID của bạn và {api-version} bằng phiên bản Graph API đang sử dụng – hãy luôn sử dụng phiên bản mới nhất nhé.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Facebook Login JavaScript Example</title>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<div id="status"></div>
<script src="AsyncFB.js"></script>
<script>
(async function() {
  // Obtain the instance of async Facebook API
  let FB = await AsyncFB.getInstance();

  await FB.init({
    appId: '{app-id}',
    version: '{api-version}',
    cookie: true, // Enable cookies to allow the server to access the session.
    xfbml: false, // Parse social plugins on this webpage.
  });

  let authResponse = await FB.getLoginStatus();
  
  // Attempt to login
  if ('connected' !== authResponse.status)
    authResponse = await FB.login({ scope: 'public_profile,email' });

  if ('connected' !== authResponse.status) {
    document.getElementById('status').innerHTML =
      'Failed to log in!';
    return;
  }

  // Fetching your information using Graph API
  let response = await FB.api('/me');
  document.getElementById('status').innerHTML =
    'Thanks for logging in, ' + response.name + '!';
})();
</script>
</body>
</html>

Tham khảo