Thật may mắn là GRUB lại có option này. Ghi nhớ OS được dùng trước đó.

Mở file cấu hình grub như sau:

$ vi /etc/default/grub

Tìm đoạn

GRUB_DEFAULT=0

Thay bằng

GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_SAVEDEFAULT=true

Yêu cầu grub cập nhật cấu hình mới.

$ sudo update-grub