Map ổ đĩa từ xa qua giao thức SSH trên Windows

Tôi có các máy chủ có thể kết nối qua giao thức SSH, làm sao để map thư mục trên đó thành ổ đĩa trên Windows? Đây là giải pháp.

Để Windows map được các thư mục qua SSH, File System của Windows cần hỗ trợ SSHFS (SSH File System) giống như trên hệ thống Linux.

Các phần mềm cần thiết

 1. WinFsp – Windows File System Proxy
 2. SSHFS-Win – SSHFS for Windows
 3. SSHFS-Win Manager – A GUI for SSHFS-Win

Cài lần lượt các phần mềm theo thứ tự trên. Sau đó khởi động SSHFS-Win Manager từ Start Menu để cấu hình kết nối đển thư mục Remote qua SSH.

Map ổ đĩa từ dòng lệnh

Bạn có thể dùng dòng lệnh từ cmd để map một ổ SSH bất kỳ bằng dòng lệnh sshfs-win của gói SSHFS-Win. Tham số được gợi ý như sau:

usage: sshfs-win cmd SSHFS_COMMAND_LINE
  SSHFS_COMMAND_LINE command line to pass to sshfs

usage: sshfs-win svc PREFIX X: [LOCUSER] [SSHFS_OPTIONS]
  PREFIX       Windows UNC prefix (note single backslash)
            \sshfs[.r|k]\[LOCUSER=]REMUSER@HOST[!PORT][\PATH]
            sshfs: remote home; sshfs.r: remote root
            sshfs.k: remote home with key authentication
  LOCUSER       local user (DOMAIN+USERNAME)
  REMUSER       remote user
  HOST        remote host
  PORT        remote port
  PATH        remote path (relative to remote home or root)
  X:         mount drive
  SSHFS_OPTIONS    additional options to pass to SSHFS

Như vậy là có hai kiểu Map ổ đĩa là dùng sshfs-win cmd hoặc sshfs svc. Dùng sshfs-win cmd chúng ta sẽ có một ổ đĩa giống ổ vật lý, còn dùng sshfs-win svc chúng ta có một ổ đĩa mạng (Network Drive).

Map ổ đĩa SSH với sshfs-win svc

Với kiểu map ổ đĩa bằng sshfs-win svc tương đương với việc map ổ đĩa qua giao diện Map network drive... của Windows. Để sử dụng dòng lệnh, bạn hãy tham khảo file BATCH như sau.

Lưu ý:

 • Tôi dùng \\sshfs.k đại diện cho ổ đĩa SSH đăng nhập bằng SSH key. Bạn có thể thay bằng \\sshfs.r để dùng password hoặc \\sshfs để jail trong thư mục user.
 • Đường dẫn của máy remote dùng forward slash chứ không dùng backslash.
 • Đường dẫn đến SSH key mặc định là %USERPROFILE%\.ssh\id_rsa.
:: Local drive settings
set LC_DRIVE=K:

:: Remote SSH settings
set RM_USER=icreativ
set RM_HOST=example.com
set RM_PORT=22
set RM_PATH=\path\to\directory

set RM_PREFIX=\\sshfs.k\%RM_USER%@%RM_HOST%!%RM_PORT%%RM_PATH%

echo %RM_PREFIX% is mapped as Drive %LC_DRIVE%...

:: SSHFS-Win command location
:: Download: https://github.com/billziss-gh/sshfs-win
set APP_PATH="C:\Program Files\SSHFS-Win\bin\sshfs-win.exe"

:: Execute the mount command
%APP_PATH% svc %RM_PREFIX% %LC_DRIVE%

Tuy nhiên tôi lại hay gặp lỗi Permission khi dùng cách này nên không ưa lắm. Có lẽ bug này sẽ được fix một ngày nào đó.

Map ổ đĩa SSH với sshfs-win cmd

Với kiểu map ổ đĩa bằng sshfs-win cmd, ta có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn. Ổ đĩa sẽ được map thành một ổ đĩa vật lý thay vì Network drive.

Tôi tạo ra một file BATCH như sau:

:: Local drive settings
set LC_DRIVE=K:
set LC_LABEL="Awesome Server"

:: Remote SSH settings
set RM_USER=icreativ
set RM_HOST=example.com
set RM_PORT=22
set RM_PATH=/path/to/directory
set SSH_KEY=C:\\cygwin64\\home\\icreativ\\.ssh\\id_rsa

:: SSHFS-Win command location
:: Download: https://github.com/billziss-gh/sshfs-win
set APP_PATH="C:\Program Files\SSHFS-Win\bin\sshfs-win.exe"

:: Execute the mount command
%APP_PATH% cmd %RM_USER%@%RM_HOST%:%RM_PATH% %LC_DRIVE% -p%RM_PORT% -oServerAliveInterval=60 -ovolname=%LC_LABEL% -oPreferredAuthentications=publickey -oIdentityFile=%SSH_KEY% -oidmap=user -ouid=-1 -ogid=-1 -oumask=000 -ocreate_umask=000 -omax_readahead=1GB -oallow_other -olarge_read -okernel_cache -oStrictHostKeyChecking=no -oUserKnownHostsFile=/dev/null

Nhược điểm khi dùng sshfs-win cmd là bạn không được tắt cửa sổ cmd chạy lệnh này, nếu không ổ địa sẽ bị Unmap.