Sửa lỗi permission denied khi tạo file trong Cygwin

Sau khi cài Cygwin, vì lý do nào đó Windows ACL gây ra lỗi về phân quyền này khiến ta không thể thay đổi quyền (permission) của các file bằng chmod.

Cách sửa đơn giản bằng cách gõ lệnh sau trong cmd của Windows với quyền Administrator. Đây là lệnh giúp “reset” lại quyền của các file và folder trong thư mục hiện thời trên ổ đĩa NTFS.

icacls.exe c:\cygwin64 /t /q /c /reset

Với các tham số của lệnh icacls.exe như sau:

  • /T – Thay đổi áp dụng trên các tệp và thư mục được chỉ định cùng các thư mục con của nó.
  • /Q – Không hiển thị thông báo thành công.
  • /C – Tiếp tục chạy ngay cả khi có lỗi.