Từ khóa: Apache Web Server

Quản lý tài khoản đăng nhập qua .htpasswd bằng PHP
Quản lý tài khoản đăng nhập qua .htpasswd bằng PHP

Bài viết hướng dẫn tạo, cập nhật và kiểm tra tài khoản quản lý trong file .htpasswd bằng PHP.

Tạo chứng chỉ SSL hợp lệ cho XAMPP trên localhost

Chứng chỉ SSL mặc định của XAMPP không đủ hợp lệ và trình duyệt như Microsoft Edge không công nhận do thiếu các thông tin cần thiết như Subject Alternative Name. Sau đây là phương pháp tạo chứng chỉ SSL tương thích với Windows.

Các cách tạo chứng chỉ SSL miễn phí với dịch vụ Let's Encrypt
Các cách tạo chứng chỉ SSL miễn phí với dịch vụ Let’s Encrypt

Bài viết hướng dẫn tạo chứng chỉ SSL miễn phí với dịch vụ Let’s Encrypt bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau.