Từ khóa: CORS

Sử dụng Server-sent events (SSE) kết nối gửi dữ liệu từ server đến client
Sử dụng Server-sent events (SSE) kết nối gửi dữ liệu từ server đến client

Bài viết về Server sent event (SSE), là một kỹ thuật trong HTML5 tạo ra kết nối chuyển dữ liệu một chiều từ server đến client.