Hướng dẫn cài đặt Vtiger CRM

Hướng dẫn cài đặt Vtiger CRM

Hướng dẫn cài đặt Vtiger CRM lên VPS/Cloud Server cài đặt Debian Linux. Yêu cầu phía server phải cài đặt PHP 5.4 ÷ 5.6 do Vtiger CRM vẫn chưa hỗ…