Từ khóa: Server-sent events

Thực thi dòng lệnh trên server và hiển thị realtime bằng PHP

Bài viết hướng dẫn cách thực thi dòng lệnh trên server bằng PHP nhưng hiển thị realtime đầu ra trên trình duyệt.

Sử dụng Server-sent events (SSE) kết nối gửi dữ liệu từ server đến client
Sử dụng Server-sent events (SSE) kết nối gửi dữ liệu từ server đến client

Bài viết về Server sent event (SSE), là một kỹ thuật trong HTML5 tạo ra kết nối chuyển dữ liệu một chiều từ server đến client.