Từ khóa: Shell Script

Khởi động lại (reboot) modem cáp quang FPT

Khởi động lại (reboot) modem cáp quang FPT

Cài đặt WordPress trên LAMP với chỉ một dòng lệnh

Cài đặt WordPress trên LAMP với chỉ một dòng lệnh

Tự động cài đặt WordPress với wp-cli

Cài đặt hỗ trợ CGI trên Apache 2

Cài đặt hỗ trợ CGI trên Apache 2

Quản lý và lựa chọn phiên bản Java Development Kit (JDK)

Quản lý và lựa chọn phiên bản Java Development Kit (JDK)

Tải tất cả các phần mềm trên trang web của NirSoft

Tải tất cả các phần mềm trên trang web của NirSoft

Cài đặt Node.js từ mã nguồn trên Debian/Ubuntu

Cài đặt Node.js từ mã nguồn trên Debian/Ubuntu

Tìm vị trí từ khóa SEO trên Google

Tìm vị trí từ khóa SEO trên Google

Các cách tạo chứng chỉ SSL miễn phí với dịch vụ Let’s Encrypt

Tạo file danh sách video PLS từ thư mục

Script giải nén nhiều định dạng trên Linux

Script giải nén nhiều định dạng trên Linux

Script hỗ trợ sinh code màu sắc trên Bash console

Script hỗ trợ sinh code màu sắc trên Bash console

Reboot Wi-Fi router Buffalo AirStation WZR-HP-G301NH (JP)

Reboot Wi-Fi router Buffalo AirStation WZR-HP-G301NH (JP)

Hướng dẫn tạo local mirror mã nguồn AOSP (Android Open Source Project)

Hướng dẫn tạo local mirror mã nguồn AOSP (Android Open Source Project)