Từ khóa: XAMPP

Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP trên XAMPP
Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP trên XAMPP

Hướng dẫn cách sử dụng nhiều phiên bản PHP cũ hơn trên cùng một cài đặt XAMPP mà không phải cài đặt thêm một bản XAMPP khác.

Tạo chứng chỉ SSL hợp lệ cho XAMPP trên localhost

Chứng chỉ SSL mặc định của XAMPP không đủ hợp lệ và trình duyệt như Microsoft Edge không công nhận do thiếu các thông tin cần thiết như Subject Alternative Name. Sau đây là phương pháp tạo chứng chỉ SSL tương thích với Windows.