Windows

Hệ điều hành Windows, phát triển bởi Microsoft.

Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP trên XAMPP
Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản PHP trên XAMPP